.
Strona główna | BranżaNowelizacja prawa dotyczącego budowlańców. Sprawdź!

Nowelizacja prawa dotyczącego budowlańców. Sprawdź!

Na początku października br. Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Senat uchwalił wprowadzenie do treści art. 22 Prawa zamówień publicznych (Pzp) - ust. 5, który zrywa z obecnie przeprowadzaną oceną zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia publicznego dokonywaną wyłącznie na podstawie należycie wykonanych robót, potwierdzonych referencjami bez uwzględnienia przykładów nie wywiązywania się należycie z dotychczasowych zobowiązań.

Przyjęta przez Senat regulacja przewiduje wprost, iż warunki udziału w postępowaniu (dot. uprawnień, wiedzy, doświadczenia, zatrudnienia odpowiednich osób i potencjału technicznego oraz zdolności ekonomicznych i finansowych) oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia publicznego.

W wyniku uzupełnienia treści przepisu art. 22 Pzp, zamawiający będzie mógł oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności odnosząc się do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia, w przypadku udzielania zamówień, których przedmiotem są usługi, roboty budowlane lub dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji.

W celu zapewnienia informacji na temat przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania zamówień, zamawiający będzie uprawniony do żądania wykazu robót budowlanych, dostaw lub usług zawierających m.in. informacje na temat wszystkich zamówień oraz wskazanie, czy zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (w przypadku dostaw lub usług) lub zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (w przypadku robót budowlanych).

Art. 22 ust. 5 będąc wiernym odzwierciedleniem norm zawartych w prawie unijnym (art. 48 ust. 5 dyrektywy 2004/18/WE) zapewnia zgodność prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne z prawem UE. Poprzez przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych prawo do korzystania ze środków ochrony prawnej zapewnia także zgodność z konstytucyjną zasadą prawa do sądu. Jednocześnie zapewnia ochronę interesu publicznego wyrażającą się w konieczności zapewnienia realizacji zamówień publicznych wyłącznie przez wykonawców zdolnych do prawidłowego, terminowego oraz rzetelnego wykonania.

Następstwem poprawki dotyczącej wpisania art. 22 ust. 5 jest wykreślenie przesłanki wykluczenia, przewidzianej w projektowanym przepisie art. 24 ust. 1 pkt 1b. Senat Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie prac nad ustawą przyjął także część zgłoszonych poprawek, które zasadniczo mają charakter legislacyjny.

Źródła: Urząd Zamówień Publicznych, Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Zdjęcie: Senat Rzeczypospolitej Polskiej
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się